Contact

Adresa :

Bd. Dunarii, nr. 71, et. 2, cam 4, oras Voluntari, judetul Ilfov, Cod Postal 077190 

Telefon: 031 425 17 99

e-mail contact@euroapa.ro

Persoane de contact:

George Cristea – director executiv : tel 0754 369 089

e-mail: cristea.george@euroapa.ro

Ilie Daniela – consilier juridic : tel 0758 105 863

e-mail ilie.daniela@euroapa.ro

Saracacianu Liliana – Secretar Asociatie : tel 0758 106 473
e-mail saracacianu.liliana@euroapa.ro

Leca Doina – Contabil sef : tel 0754 079 470
e-mail leca.doina@euroapa.ro